Vlastnosti podniku

Najdôležitejším podnikateľským subjektom v trhovej ekonomike je podnik. Definícií podniku existuje v odbornej literatúre viacero. Presne definovať tak zložitý útvar ako je podnik, tak, aby bola zachytená celá jeho podstata v plnom rozsahu je problematické. V Obchodnom zákonníku sa vymedzuje podnik takto: Podnikom sa rozumie súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku, alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť.

Podnik – ekonomicky a právne samostatná podnikateľská jednotka, ktorej základnými znakmi sú kombinácia výrobných faktorov, právna a ekonomická samostatnosť. V rozvinutom trhovom hospodárstve štát nezasahuje do činnosti podniku, stanovuje iba všeobecne záväzné normy ( pravidlá podnikania, dane, odvody a pod.). V modernej trhovej ekonomike sú podniky majetkovo osamostatnené subjekty, ktorých reprodukcia v plnej miere závisí od príjmov z predaja výrobkov a služieb a ostatných finančných aktivít.

Gutenberg charakterizoval podnik (priemyselný) týmito všeobecnými znakmi: kombinácia výrobných faktorov, princíp hospodárnosti, princíp finančnej rovnováhy. Kombinácia výrobných faktorov je všeobecným znakom, podľa ktorého je podnikom len taká jednotka, v ktorej sa výrobné faktory účelne kombinujú z hľadiska požadovaného výstupu. Princíp hospodárnosti vyjadruje snahu podniku konať čo najhospodárnejšie. Princíp finančnej rovnováhy sa prejavuje v schopnosti podniku plniť svoje platobné povinnosti.

Zároveň E. Gutenberg vymedzuje špecifické znaky podniku (Obr. 1), ktoré súvisia s uplatňovaným hospodárskym systémom a podľa neho tieto špecifické znaky:

1. princíp súkromného vlastníctva – majiteľ podniku si vyhradzuje právo priamo či nepriamo sa zúčastňovať na riadení podniku.
2. princíp autonómie – vyjadruje slobodu a nezávislosť podnikateľskej činnosti bez direktívnych štátnych zásahov.
3. princíp ziskovosti – hovorí o nevyhnutnom zisku ako výsledku podnikateľskej činnosti a o tendencii k maximalizácii zisku vo vzťahu k vloženému kapitálu.

Na základe uvedených prístupov k vymedzeniu podstaty a znakov podniku možno definovať podnik takto: Podnik je ekonomicky a právne samostatná jednotka existujúca za účelom podnikania.