Vonkajšie ekonomické vzťahy

– ovplyvňujú vnútornú výkonnosť národného hospodárstva
– sú podstatným činiteľom pri udržiavaní ekon. rovnováhy krajiny a jej zapojení do medzinárodnej deľby práce.

Vyspelé krajiny potvrdzujú že čím je ekonomický rozmer národného hospodárstva menší a čím je absencia rozvojových, najmä prírodných zdrojov citeľnejšia, tým je akútnejšia potreba jeho hlbšieho zapojenia sa do medzinárodných hospodárskych štruktúr.

Diverzifikácia – znamená uplatnenie vlastných komparatívnych výhod
Miera otvorenosti – Export/HDP – akou mierou sa krajina podieľa v medzinárodných vzťahoch, podiel vývozu danej krajiny na jej HDP.

Zmena zahranično-obchodnej politiky v procese vývoja československej a slovenskej ekonomiky

– 1947 – bývalé Československo bolo jedným zo zakladajúcich členov GATT
– 1948 – postupný vývoj ekonomiky, budovanie priemyslu a strojárenstva, tradiční domáci
Vývozcovia boli vytláčaní zo svojich pôvodných trhov
– 1989 – stratégia hospodárskej reformy ČSFR: úspešná realizácie privatizácie, celková liberalizácia hospodárenia, reštrukturalizácia celej ekonomiky, vybudovanie trhovej ekonomiky ktorá sa opierala o tri hlavné piliere:
zmena politického systému, demokratizácia spoločenského a hospod. života , rekonštrukciu ekonomického systému
– 1990-91 – podpora stabilizácie platobnej a obchodnej bilancie, upravila sa devalvácia kurzu Kčs (zo 7 na 28 Sk/USD).

Nepriaznivý konjunkturálny vývoj situácie na zahraničných trhoch, ktoré vplývali z:
– rozpadu spoločného trhu bývalých členských krajín RVHP
–  zosilnenie vnútorných problémov ktoré sa odvíjali od hospodárskeho a politického rozpadu ZSSR a Juhoslávie
– dlhodobého vojenského konfliktu v Perzskom zálive
–  hospodárskej recesie
– neschopnosti rozvojových krajín uhradiť naše pohľadávky a finančne kryt dohodnuté kontrakty s ČSFR
– rastu úrokových mier pôžičkové kapitálu.

Asociačná dohoda – rýchla zmena zahranično-obchodnej orientácie, rýchly rast intenzity a foriem celkovej spolupráce
-1993 – rozpad ČSFR na dve samostatné republiky, viedlo k poklesu tempa hospodárskeho rastu, pasívny vývoj OB (bez ČR)
-1994 – znižovanie dovozu, zavedenie rôznych colných opatrení – dovoznej prirážky a certifikátov, pomohli OB dostať sa späť do vyrovnanej polohy
-1996 – spomalenie hospodárskeho rozvoja, oneskorenie procesu oživovania slovenskej ekonomike, to všetky sa premietalo do vývoja na bežnom účte PB SR, stagnácia obchodu so službami.

Postavenie SR v rámci československej ekonomiky

– Politické prerozdelenie Európy po II. svetovej vojne – obnova národných hospodárstiev znamenala radikálne presmerovanie našej vnútornej produkcie do oblasti málo efektívnych výrob
– Neschopnosť vyrovnať sa s prudkou akceleráciou vedecko-technického pokroku vyspelých krajinách
– Kríza vyvrcholila koncom 80tych rokov, rozpad celého integračného zoskupenia
– Nízka dynamika zapojenia sa do medzinárodnej deľby práce – vyplývajú z oneskorených a spomalených reakcií čš.ekonomiky na rozvojové procesy

Vypracovanie GDPR od outsourcingovej spoločnosti SAFEDATA

GDPR je nové nariadenie EP a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Na Slovensku vstúpilo do platnosti 25.5.2018. Nečakajte a nechajte si vypracovať GDPR od spoločnosti Safedata.sk, ktorá je jednotkou na trhu. GDPR (General Data Protection Regulation) výrazne posilní ochranu osobných údajov v EÚ a na Slovensku. Postupne sa zavádzalo do všetkých krajín EU. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty.

Vývoj zahraničného obchodu

– zastaralá štruktúra produkcie, vývoj OB nášho zahraničného obchodu je veľmi nerovnomerný s prehlbujúcou sa pasívnou tendenciou, po rozdelení ČSFR nastal prudký pokles objemu nášho obchodu v rámci federácie
– pasívne saldo sa premieta do limitovania dovozných možností ekonomiky
– došlo k obmedzeniu prísunu technológií a know-how nevyhnutných pre vnútorné reštrukturalizačné procesy slovenskej ekonomiky
– 1993 – pokles na strane dovozu
– 1994 – prišlo k obnove dynamiky jeho rastu, bola prejavom vplyvu devalvácie v roku 1993, a zavedenia dovoznej prirážky
– 1996 – znižovanie devalvačného vankúša, rast dovozu (osobných automobilov), rast OB
– 1999 – radikálne obmedzenie dovozu a obnovenie dovoznej prirážky, vyvolalo to rast pasívneho salda dovozu investičných tovarov a úvery, od tohto roku sa vývoj BÚ stabilizoval, záujem zahraničných investorov o prienik na slovenské trhy.

Teritoriálna štruktúra zahraničného obchodu

– 1948 – 1989 – základnou tendenciou nášho obchodu bolo rast podielu socialistických krajín, dlhodobá jednostranná politická orientácia
– vznikla potreba zvyšovania surovinových a energetických vstupov, bez významnejšej potreby zavádzať pokrokové technológie, know-how
– 1981 – 88 – bol v dôsledku platného systému tvorby cien pokrývaný cenový prírastok dovážaných surovín – 1990 – rast obchodu s EÚ, najviac s Nemeckom
– rozpad RVHP – nútila krajiny k vzrastu svojho fyzického vývozu
– pasívny stav obchodného salda do roku 1996, značný únik financií do zahraničia zmenšil objem obeživa a vyvolal vážne poruchy v chode ekonomiky, vzrástlo vonkajšie zadlženie 12 mld. USD
– 1999 – postupná stabilizácia ekonomiky, pokles dlhu na 10 mld. USD, obnova ekon. Rastu
– vedúce postavenie v našom obchode zaujíma Nemecko, to je odrazom aktivít nemeckých investorov v SR, vyššia miera špecializačných a kooperačných vzťahov medzi obidvomi krajinami
S ČR – vývoznými položkami boli rafinérske produkty, výrobky zo železa a ocele, dovážame od nich automobily, výrobky zo železa a ocele.
Deficit OB – kvôli nepriaznivému vývoju OB s Ruskou federáciou, dovoz tvorí ropa a plyn.

Zahranično-obchodná spolupráca s Českou republikou

●1992 – obidve krajiny boli súčasťou jedného ekonomického i politického celku, dohoda o colnej únii
●1993 – dohoda ktorá upravuje vzájomné clearingové zúčtovanie
●1994 – podiel obratu vzájomného obchodu ČR na celkovom obrate SR asi 33%mň
●1995 – ďalej sa zvýšil
●1996 – sa postupne náš obchod s ČR dostal do pasíva
●1999 – dynamický rast podielu vzájomného obchodu s EÚ

Tovarová štruktúra ZO

– je ovplyvnení nedostatočným vybavením krajiny, predovšetkým energetickým a surovinovými zdrojmi, ale aj historickými a spoločensko-politickými faktormi, nedostatok vedecko-technického pokroku,
– klesajúci podiel vývozu nášho spotrebného tovaru a surovín na celkovom vývoze
– vzrast dovozu strojov a zariadení

Etapa transforamčných procesov 1990-95 – výrazné zmeny v celkovej komoditnej štruktúre, nie však v smeroch, ktoré by zlepšili našu konkurenčnú schopnosť na medzinárodných trhoch, rast vývozu surovín, materiálovo a energeticky náročných produktov, pokles podielu strojárskeho vývozu.

Etapa transformačných procesov 1996-98

– urýchľovanie ekonomického rastu financovaného prostredníctvom štátnych úverov a garancií, privatizácia podnikateľských subjektov priniesol vnútorné disproporcie, rast vnútorného napätia v ekonomike.

– 1999 – pozitívny vývoj ZO súvisiaci s poklesom pasívneho salda OB, zlepšila sa sektorová a trhová štruktúra, rast strojárskeho a elektrotechnického priemyslu.

Osobitná forma financovania môže viezť cez dotácie.

4 thoughts to “Postavenie Slovenska v medzinárodnom podnikaní

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.