Opec trh

Keď sa v prvej polovici 80.rokov zrútil trh OPEC, takmer všetky rozvojové krajiny sa dostali do zložitej situácie. Rozvojové programy, ktoré sa ukazovali ako rentabilné a väčšina z nich sa budovala na cenovom boome surovinového exportu sa rozpadli. Vplyv na to mali vysoké úrokové miery, ktoré zväčšili zadĺženosť krajín a následne aj ich kúpnu silu. Najvyspelejšie krajiny sa však ocitli v opačnej situácii.

Pád cien účinkoval ako dodatočný investičný a rozvojový multiplikátor. Najúspešnejšie krajiny sa začali presadzovať koncom 80.rokov pomocou svojho exportu z novovybudovaných odvetví. Podporiť ambície v rozvoji MDP pomohlo najúspešnejším krajinám to, že úspešne uviedli výsledky vedecko-technického pokroku v produkcii a exporte spracovateľských výrobkov.

Proces internacionalizácie a interdependencie celkového hospodárskeho života značne ovplyvnil vývoj medzinárodného obchodu od 80.rokov. Tento vplyv priniesol so sebou dôraznejšie presadzovanie vplyvu všetkých nepriamych cenotvorných faktorov, ktoré súviseli s monopolizáciou trhov, vznikom vplyvných záujmových aliancií, dopadom ekologických problémov a zmenami v oblasti menovej politiky.

Nedodržanie GDPR stálo malé firmy vysoké sankcie

General Data Protection Regulation nadobudla účinnosť 25.5.2018. GDPR sa týka každého kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. S vypracovním GDPR dokumentácie vám profesionálne pomôže spoločnosť SAFEDATA. GDPR po novom zaviedlo povinne zriadiť niektorým subjektom novú funkciu DPO (Data Protection Officer) osobu, ktorá bude dohliadať nad spracovaní osobných údajov.