Externé zdroje financovania

Na financovanie podnikových aktivít sa často využívajú externé zdroje. Za externé zdroje financovania sa považujú všetky zdroje, ktoré do podniku prichádzajú zvonka od iných subjektov a to bez ohľadu na to či ide o majiteľa, iné podniky, banky, poisťovne alebo dokonca štát. Externé zdroje financovania • Vklad majiteľa – základným externým zdrojom, ktorým podnik získava […]

Read more
STRATEGICKÝ MANAŽMENT AKO PROCES, MODEL STRATEGICKÉHO MANAŽMENTU

Strategický manažment V posledných vývojových etapách je strategický manažment vnímaný ako ucelený a nepretržitý proces vytvárania strategických plánov a zámerov a implementácie v podmienkach neustále sa meniaceho prostredia, čo možno vidieť na Obrázku 4. Proces je zložený zo štyroch samostatných fáz, ktoré však samostatne nemôžu fungovať. Fázy procesu strategického manažmentu: Aby tento proces fungoval, je […]

Read more
Teória a koncepcia medzinárodného obchodu

Vyznam teorie MO v procese globalizacie a integracie Teórie MO sa javia ako výlučne teoretická záležitosť. Praktické využitie teórií MO vyplýva z toho čím sa zaoberajú: – celková hospodárska politika – zahraničná hospodárska a obchodná politika – činnosť integračných orgánov – regulovanie zložitých procesov prepojenia trhových ekonomík, činnosť medzinárodných organizácií ako WTO, IMF Slúžia ako […]

Read more