Vyznam teorie MO v procese globalizacie a integracie

Teórie MO sa javia ako výlučne teoretická záležitosť. Praktické využitie teórií MO vyplýva z toho čím sa zaoberajú:
– celková hospodárska politika
– zahraničná hospodárska a obchodná politika
– činnosť integračných orgánov
– regulovanie zložitých procesov prepojenia trhových ekonomík, činnosť medzinárodných organizácií ako WTO, IMF

Slúžia ako podklad pre: Podstatou teórií MO je, že na základe
– činnosť medzinárodných organizácií – skúmania hospodárskej empírie
– stratégiu transnacionálnych korporácií -vývojových tendencií
– geoekonomiku- -faktorových príčin
– zákony a pravidlá
– zákonitosti, ktoré platia pre medzinárodnú špecializáciu

Teórie medzinárodného obchodu vo vývoji ekonomickej vedy
Adam Smith – zakladateľ ekonomickej vedy sa vo veľkej miere zameriaval na MO
Huma, Smith a Ricardo
– ideovo otvorili nástup kapitalizmu
– hlásali voľný trh
– slobodu v medzinárodnom obchode (free trade)
Ekonomická veda sa od začiatku zakladala na princípoch otvorenej trhovej ekonomiky
Teórie MO tvoria súčasť základov klasickej aj novodobej ekonomickej vedy
Na začiatku sa prelínali s politickou ekonómiou a s národohospodárskou náukou
Postupne sa oddelili a vytvorili samostatnú oblasť ekonomickej vedy

Etapy vyvoja teorie MO

– Počiatky teórií MO – obd. neskorého feudalizmu s jeho merkantilistickou doktrínou (17. -18. st.)
– Klasická teória MO – je spojená s nástupom kapitalizmu, s priemyselnou revolúciou a s búrlivým rozvojom medzinárodných až svetových trhov, trvala od poslednej tretiny 18. st. po celé 19. st. až do svetovej hospodárskej krízy (1929), ktorá znamenala koniec klasického kapitalizmu. Hlavný predstavitelia: Smith, Ricardo, Mill, Marshall

Neoklasická – začala v 30. rokoch tohto storočia a pokračovala do 70. rokov, hlavným predstaviteľom bol Keynes. Mechanizmus MO a medzinárodný menový systém sa stali zložitejšími, regulovanie makroekonomických procesov sa stalo nevyhnutnosťou, vznikla nová teória známa ako Hechscher – Ohlin – Samuelsonova (HOS) teória, rozvíja sa teória obchodnej politiky, peňažná teória
Pre neoklasickú syntézu je charakteristické že spája mikro- a makroekonomickú problematiku, národnú a medzinárodnú trhovú ekonomiku

Čistá teória MO – sa sústreďuje iba na medzinárodný pohyb tovarov, predmetom skúmania sú teória hodnoty, ceny a výmenné relácie v MO, rozoznávajú sa 2 smery analýzy
pozitívna – skúma ekonomickú realitu tak ako existuje, hospodárske vzťahy aké boli a aké sú, sú to faktory ktoré určujú hodnotový objem, štruktúru, ide o stanovenie všeobecných pravidiel, podľa ktorých vstupujú jednotlivé tovary na jednotlivé medzinárodné trhy do MO
negatívna – týkajúca sa ekonomického blahobytu, skúma ké by mali byť ekonomické podmienky a hospodárske vzťahy, aby sa ekonomický blahobyt maximalizoval, patria sem otázky výnosov plynúcich z MO, rozdeľovanie výhod
Peňažná – sústreďuje sa na súvzťažnosť s medzinárodným pohybom peňazí, na medzinárodné menovo-finančné vzťahy, faktormi cien, menových kurzov, všeobecnej rovnováhy v trhovej ekonomike aj v zamestnanosti. Patria sem otázky platobnej bilancie, devízových trhov, fungovanie MMS, medzinárodné zdanenie, medzinárodný kapitálový pohyb
Súčasná etapa – začala od 80. rokov tohto storočia, základom zostáva neoklasická teória, na druhej strane teoretický vývoj zďaleka neustrnul, je to obdobie veľkých a dynamických zmien v hospodárskom svete pl. globalizácia, interdependencia, urýchľovanie vedecko-technického pokroku

Klasicka teoria MO

Klasický model MO – patrí do čistej teórie MO má nasledujúce predpoklady: dve krajiny, dve tovary, práca jediná vytvára hodnotu, náklady výroby sú konštantné a pomer výnosu k nákladom je stály, dokonalá konkurencia, slobodný MO, obchoduje sa v pomere 1:1, rozdelenie dôchodkov v krajine sa nemení pod vplyvom výnosov z účasti na MO, vo vzáj. obchode dosahujú krajiny rovnaké výhody

Nedodržanie GDPR stálo malé firmy vysoké sankcie

GDPR je nové nariadenie EP a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Na Slovensku vstúpilo do platnosti 25.5.2018. Nečakajte a nechajte si vypracovať GDPR od spoločnosti Safedata.sk, ktorá je jednotkou na trhu. GDPR (General Data Protection Regulation) výrazne posilní ochranu osobných údajov v EÚ a na Slovensku. Postupne sa zavádzalo do všetkých krajín EU. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty.

Nedostatky – nezohľadnenie mechanizmu medzinárodnej deľby práce medzi metropolami a kolóniami, idealistickú vieru v dodržanie podmienok voľnej konkurencie, zjednodušenia týkajúce sa radu iných faktorov v ekonomike i v MO

Teória absolútnych nákladov
(A..Smith)– dôležítá je oblasť výroby, tvorivosť, zručnosti, produktivita práce, 1776 vydal knihu Bohatstvo národov – zaoberal sa aj otázkami MO, chápal trhovú ekonomiku ako otvorenú trhovú ekonomiku. „Prirodzené výhody prináša národom taká medzinárodná deľba práce pri ktorej sa krajiny vcelku a jednotlivé firmy špecializujú na výrobu tých tovarov pri výrobe ktorých dosahuje absolútne najnižšie náklady
– skritizoval opatrenia, zásahy štátu, kt prekážajú zdravej špecializácii výroby v medzinár.meradle,
– prirodzené výhody ktoré má pri výrobe určitého tovaru jedna krajina oproti druhej sú niekedy tak veľké, že celý svet uzná, že konkureovať takým krajinám nie je možné
– ak nás zahr. krajina môže zásobiť tovarom lacnejším ako si ho my sami dokážeme vyrobiť, je lepšie si ho kúpiť

Teória komparatívnych výhod
(D. Ricardo) – Zásady politickej ekonómie a zdanenia (1817) – krajina sa bude špecializovať na výrobu a vývoz tých tovarov, pri výrobe ktorých dosahuje nižšie komparatívne náklady ako partnerská krajina, a bude dovážať tie tovary vo výrobe ktorých majú iné krajiny nižšie komparatívne náklady, takáto medzinárodná deľba práce vyžaduje slobodný MO, konkurenciu na vnútornom i zahraničnom trhu. Ricardov model môžeme vyjadriť aj cez produktivitu práce – množstvo produkcie na časovú jednotku nákladov práce

Zákon vzájomného dopytu

(J.S.Mill) – Princíp politickej ekonómie (1848), výmena relácií tovarov závisí od D, ktorý existuje v danej krajine po tovaroch druhej krajiny a opačne, Mill veril vo fungovanie voľného trhového mechanizmu
– výmenné relácie medzi dvoma krajinami sa vytvárajú v rámci hraníc určených komp. nákladmi
– výmenné relácie v MO sa vytvárajú v prospech krajiny ktorá má pomerne menší D po dovážanom tovare, práve preto táto krajina má väčšiu výhodu z MO ako tá krajina ktorá má na dovážaný tovar vysoký D po jej vývoznom tovare a D menší

Klasická protekcionistická teória

Free trade má spĺňať dve funkcie, pôsobenie voľnej konkurencie s jej pozitívnymi účinkami, aby trhové podmienky v národných ekonomikách a v medzinárodnom meradle boli rovnorodé, zabezpečenie rozvoja ekonomík a tým aj bohatstva vo všetkých krajinách i regiónoch sveta

Hamilton – americký ekonóm rozvinul a presadil názor na protekcionistickú zahraničnoobchodnú politiku USA

List – nemecký ekonóm, priamo sa postavil proti doktríne slobodného obchodu, hlavnú pozornosť venoval hosp.-politickým opatreniam štátu, protekcionistickej obchodnej politike

Teória troch VF
(J.B.Say) – pracovnú teóriu hodnoty (smitha) nahradil na nákladovou teóriou hodnoty, podľa neho nie je dôležitá len práca, ale sú tu dve ďalšie faktory – prírodné činitele (pôda) a kapitál. Všetky tri faktory vytvárajú celkovú hodnotu tovarov

Krivky recipročného dopytu a ponuky
(A. Marshall) krivka dopytu krajiny A po tovare krajiny B je súčasne ponukovou krivkou krajiny A pri jej vývoze do krajiny B a naopak, prostredníctvom recipročného D a P možno určiť výmenné relácie v MO dvoch krajín

Grahamova kritika a premenlivé náklady
kritizoval Milla a Marshalla, tvrdil že Mill a Marshall precenili význam P a D pri určení ceny aj medzinárodnej hodnoty tovarov v MO a takto odsunuli na druhé miesto ich objektívny základ ktorý spočíva vo výrobných nákladov, Millov zákon platí len v krátkom časovom období , Kritizoval povahu teórie MO vychádzal raz a navždy daných prírodných ekonomických podmienok v krajinách zúčasťňujúcich sa na MO

Viac druhov tovaru a substitučné náklady
(Haberler) – rozvinul teória komp. nákladov, rozšíril počet tovarov, zaviedol nový prvok substitučné náklady. Sformuloval oddelenú teóriu MO založenú na substitučných nákladoch, jej podstata:
– existujú rôzne možné kombinácie nákladov pri rôznych druhoch tovarov, ktoré je možné vyrábať, vyvážať či dovážať
– sklon produkčno-substitučnej krivky v akomkoľvek bode je daný odhadovanými nákladmi na výrobu obchodovateľných tovarov

Normatívne aspekty rozvoja teórie MO (Taussing)

Upresnil mzdové náklady v rámci komparatívnych výhod, zvýšenie úrovne miezd vyvolá dopyt po tovaroch, exportné odvetvia majú vplyv na celé NH, medzinárodná špecializácia výroby nemusí byť vždy v súlade s princípom komparatívnych výhod, OB krajín má tendenciu prispôsobovať sa medzinárodným pohybom kapitálu, časový faktor je podstatným

Neoklasicka teoria MO – vychodiska a predpoklady
Neoklasická teória MO vychádza z: Doktríny ekonomického liberalizmu – voľná trhová ekonomika, slobodný MO, Ricardovho princípu komparatívnych výhod, Nákladovej teórie hodnoty, Sayovho teórie troch výrobných faktorov, Millovho zákona vzájomného dopytu a Marshallových kriviek recipročného D a P, Z neoklasickej syntézy – zmes ekonomického liberalizmu a regulovanie ekon. procesov

Neoklasický model MO – jeho predpoklady: dve krajiny dva tovary, nákladová teória hodnoty tovaru – opúšťa sa pracovná teória hodnoty a nahradzuje sa teóriou či poňatím výrobných činiteľov, rovnaké výrobné funkcie, každý tovar je rôzne náročný na jednotlivé VF – krajiny sa špecializujú na výrobu a export tých tovarov pri výrobe ktorých disponujú priaznivými pomermi VF, abstrahuje sa od dopravných nákladov, existuje dokonalá konkurencia, platí princíp slobodného MO, výhody z MO pre krajiny spravidla existujú, obchoduje sa prostredníctvom peňazí

Teória ciel (colnej politiky) – dôležitou súčasťou zahranično-ochodnej a hospodárskej politiky Marchall, Taussing – priznávali zisk krajiny z používaných ciel

Edgeworth – protekcionizmus by mohol vytvoriť ekonomickú výhodu, Haberler – clá a iné podobné ekon. nástroje v ZO sú na liečenie, ale iba v malých dávkach, Samuelson – nekompromisný postoj, lebo odporujú princípu slobodného obchodu, Scitovsky – zavádzanie ciel zvyšuej pravdepodobnosť odvedtných opatrený zo strany durhých krajín, čo ne jegatívne pre normálne fungovanie MO

Hľadanie všeobecnej rovnováhy v MO

Zavedenie viacerých krajín, viacero tovarov a viacero faktorov do modelu MO pl. pohyb cien, vývoj P a D na tovarových trhoch, pohyby peňazí a vývoj na devízových trhoch,
Dynamická ekonomická analýza pohybov a vývoja uvažovaných faktorov
Použitie matematicko-ekonomického aparátu
Peňažná teória MO – berú sa do úvahy peniaze, PB krajín sa automaticky vyrovnávajú a tým majú priaznivý vplyv na ekonomický vývoj krajín a aj na MO
Klasické poňatie mechanizmu PB – relácie cien a množstvá obchodovaných tovarov, D a P v MO ako aj výrob a zamestnanosť nie sú podstatne ovplyvňované medzinár. menovo-finančnými vzťahmi

Klasická teória – rast či pokles množstva peňazí v krajine vedie k rastu či poklesu celkového peňažného dopytu po tovaroch a službách
Všetky uvedené predpoklady padli pri realite neskorších podmienok:
– zmena cenových mechanizmov – monopolistický a oligopolistický charakter trhov pokrivil zdravú tvorbu cien v podmienkach nedokonalej konkurencie
– zmena monteráneho systému – v dôsledku obehu papierových peňazí s rôznym krytým, s rôznou kúpnou silou aj menovým kurzom
– slobodný MO – bol obmedzený a v niektorých obdobiach úplne narušený zavádzaním ciel a obmedzení, MO nevyrovnával PB

Vyrovnávací mechanizmus PB – cieľom bolo preskúmanie reálneho vplyvu cenových zmien v jednotlivých krajinách zúčastňujúcich sa na MO.

Teória cieľa colnej politiky
Taussing aj Marshall priznávali „zisk krajiny“z používaných ciel.Taussing zdôrazňoval,že stanovenie colných taríf je spojené s určitými skupinovými ekon.záujamami v danje krajine a takýto tlak poškodzuje MO ako celok.
Edgeworth zase zdôrazňoval,že protekcionizmus by moho vytvoriť v určitých prípadoch,ekonom.výhoduale len v prípade,keby vláda bola dostatočne prezieravá.Haberel,zase upozornil,že clá a iné podobné ekon.nástroje v zahranič.obch.sú jedom na liečenie,ale iba v malých dávkách.Samuelson-zaujal k clám nekompromisný postoj,lebo odporujú princípu slobodného obhcodu,jeho potrebe a pozitívnym efektom.

Zavedenie ciel zlepšuje výmenné relácie danej krajiny,zvyšuje jej dôchodky zo zahraničného obchodu a blahobyt v nej vcelku,deje sa na úkor druhých krajín.
Scitovsky zdôraznil,že zavádzanie ciel v jednej krajine zvyšuje pravdepod.odvetných opatrení zo strany druhých krajín,čo je aj negatívne pre normálne fungovanie MO.A tým vzniká mechanizmus-colnej odvety.

Samuelson,Scitovsky a Taussing vyzdvihovali,že: daná krajina môže získať zavedením colného obmedzenia obdobne ako monopolista získava z obmedzenej ponuky tovaru.Clá aj monooly rovnako al.obdobne ohrozujú a obmedzujú zdravé konkurenčné prostredie v trhovej ekonom.
Clá škodia ekonomike každej krajiny,pretože naštrbávajú prirodzené formovanie efektívnej výrobnej štruktúry a skresľujú cenové parametrické prostredie.

Colná politika-vkladali sa do nej veľké očakávania v hosp.polit.štátov.
Trhová ekon.spolu s MO začali zvažovať a hodnotiť ju opatrnejšie.
Skúmali ju z hľadiska konkurenčného prostredia a efektov colného protekcionizmu na vnútornú ekonom.so zreteľom na fungovanie MO, od rozvoja kt.záviais ekonomiky a firmy.V medzinár.prístupe bola colná politika nahradená širšou obch.politikou v súlade so štrukturálnou a konjukturálnou polit.zahrňujúcou i selektívne importné opatrenia.
Vplyv globálnych problémov na svetové hospodárske prostredie
Glob.problémy sa uvázyajú ako hrozivé fakt.ďalšieho vývoja vo svetovom hospodárstve a ich dopady na SH prostredie.Tieto problémy predst. Megatrend svetového vývoja,najdôležitejší.Ich riešenie je však čím ďalej tak tým náročnejšie a zložitejšie.

Problém bohatstva a biedy vo svete spôsobuje hrozbu sociálnej a politickej rozbušky.2.)MO-jeho rozvoj a rovnováha je globálnym probl.
Pád MMS-spôsobuje čoraz vážnejšie narušenie.Mohlo by vyvolať svetovú hosp.krízu.Ktorá môže vzniknúť aj z iných dôvodov.Takéto dopady by bol nčivé ako výbuch ekonom.sopky.
Medzi ostatné ekon.problémy patria:-svetový ekologický problém; populačná explozia;celková vzdelanostná degenerácia ľudstva;využívanie a stav ľudských zdrojov;výživa a zdravotný stav obyvateľstva;zbrojenie vo svete;medzinárodné politické a vojenské konflikty, za kt.sa skrýva boj o sféry ekon.záujmov o surovinové zdroje.

32 thoughts to “Teória a koncepcia medzinárodného obchodu

 • ddhw

  iu0lvw ml3ff cwej79 dqmoiy m54a0g n1864i h4nc 9ksiyt cvywp p4ca33
  9lgpmr ac3vf6 tpk5p h2g5w s8ob87

  Odpovedať
 • xpa

  Hi there evefy one, here every person iss sharing sufh knowledge, therefore it’s pleasant tto read thhis website,
  and I used too viit this weeb sit alll tthe time.

  Odpovedať
 • lzm

  I amm sure thiis piece of writing hass tohched aall thhe internet visitors, itss really realoy pleasant piece oof writing onn building up new web site.

  Odpovedať
 • Francesco

  Heyy I now thjs iss offf topic butt I wass wondering iff you kneww off any widgets I coulod add
  tto my blog tha automatically tweet my neweest twitter updates.
  I’ve bbeen looking for a plug-in llike thbis ffor quite some time and wwas hoping maybbe yoou would have
  some experience wkth something like this. Please llet me know iff youu ruun info anything.
  I ttuly emjoy readihg your blog aand I look forwsard too yur new updates.

  Odpovedať
 • Lon

  You really make it seem sso easy wioth our presentation bbut I find thyis toopic
  to be actually something that I tuink I would neer understand.
  It sewems ttoo omplicated annd extremely brooad forr me.
  I’m looking forward ffor yoour next post, I’ll tryy too
  get the hang of it!

  Odpovedať
 • Tayla

  I’ve been bowsing on-line more than 3 hours today, yet I by no
  means foiund any attention-grabbing article like yours.
  It iss pretty price emough for me. Personally, iif
  all webmasters and bloggeres made exxcellent content
  material as youu did, thhe internet shll bbe much morfe helpful
  thzn everr before.

  Odpovedať
 • cqe

  If you desire too obtain a great deal froom thuis piecxe of writing then yoou hawve to
  apply these strategies to yourr won blog.

  Odpovedať
 • hkc

  I relly lke iit when individuals gget toether aand share ideas.
  Grerat blog, continue thee goiod work!

  Odpovedať
 • vcn

  I’m not thhat much off a nternet reaser to be hlnest
  butt your blogs eally nice, kerep it up! I’ll go ahead and boomark your website to come bsck later
  on. Cheers

  Odpovedať
 • ifs

  I don’t even know thhe way I ended up here, however I assumedd thiis submit was
  great. I do not reognize wwho you’re bbut definitelly
  you’re going tto a well-known blogger iin the event you aren’t already.
  Cheers!

  Odpovedať
 • xxxx

  Right now iit sound like WordPress is thee toop bloggingg platform ouut theree right
  now. (from what I’ve read) Is that what youu aare uing oon your blog?

  Odpovedať
 • zuu

  Hi! This iis my first cmment ere sso I just wanted tto give a quick shout out annd say I really enjoy reading through your articles.Can youu suggeest any othe
  blogs/websites/forums that goo over the same subjects? Thanks!

  Odpovedať
 • qpn

  natufally like yolur web-site buut youu eed too tesst the spelling on quiute a
  feww off your posts. Several of thhem arre riife
  with speloling problems and I too find itt very bothersomje
  to tell tthe truth howevver I’ll certainly come back again.

  Odpovedať
 • 토토사이트

  Fabulous, what a weblog it is! This website presents
  valuable data to us, keep it up.

  my homepage; 토토사이트

  Odpovedať
 • 토토사이트

  When I initially commented I clicked the „Notify me when new comments are added“ checkbox and now each time a
  comment is added I get four emails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service?
  Cheers!

  Check out my site; 토토사이트

  Odpovedať
 • 토토사이트

  Aw, this was an incredibly good post. Taking the time and actual effort to make a very good article… but what can I say… I hesitate a
  whole lot and don’t seem to get nearly anything done.

  Here is my web site; 토토사이트

  Odpovedať
 • 메이저사이트

  Hello, I wish for to subscribe for this webpage to obtain most
  up-to-date updates, thus where can i do it please assist.

  Feel free to visit my web-site 메이저사이트

  Odpovedať
 • 카지노사이트

  Hello, its fastidious post on the topic of media print, we all
  be aware of media is a enormous source of facts.

  my web blog 카지노사이트

  Odpovedať
 • 홀덤사이트

  We’re a bunch of volunteers and starting a brand
  new scheme in our community. Your website offered us with helpful information to work on. You’ve performed a formidable activity and our entire group can be
  thankful to you.

  My web site – 홀덤사이트

  Odpovedať
 • 토토사이트

  I like reading a post that will make men and women think.
  Also, thanks for allowing me to comment!

  Also visit my web blog :: 토토사이트

  Odpovedať
 • fx마진거래

  I think this is one of the such a lot significant
  info for me. And i am satisfied studying your
  article. However want to observation on few general things,
  The web site style is great, the articles is in point of fact
  excellent : D. Just right process, cheers

  my homepage – fx마진거래

  Odpovedať
 • 비트코인마진거래

  Superb, what a weblog it is! This webpage provides helpful
  facts to us, keep it up.

  Also visit my web-site … 비트코인마진거래

  Odpovedať
 • 먹튀검증업체

  When I originally commented I clicked the „Notify me when new comments are added“ checkbox and now each time a comment
  is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove people
  from that service? Appreciate it!

  Here is my page :: 먹튀검증업체

  Odpovedať
 • 소액결제현금화

  excellent submit, very informative. I wonder why the other specialists of this sector do not notice this.

  You should continue your writing. I am confident, you’ve a huge readers‘ base already!

  my website; 소액결제현금화

  Odpovedať
 • 토토수색대

  Hi, I do believe this is an excellent site.

  I stumbledupon it 😉 I will revisit yet again since I book marked it.
  Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue
  to guide other people.

  my web blog: 토토수색대

  Odpovedať
 • 먹튀검증사이트

  Excellent blog here! Also your website loads up
  fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my web site loaded up as fast as yours lol

  Here is my blog :: 먹튀검증사이트

  Odpovedať
 • 소액결제현금화

  Fantastic post but I was wondering if you could write a litte more on this topic?
  I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more.
  Many thanks!

  Visit my web site 소액결제현금화

  Odpovedať
 • 슬롯사이트

  When I originally commented I clicked the
  „Notify me when new comments are added“ checkbox and now each time a comment is added I get four e-mails with the same comment.

  Is there any way you can remove me from that service? Appreciate
  it!

  Also visit my site … 슬롯사이트

  Odpovedať
 • 카지노메이비

  It’s great that you are getting ideas from this piece of writing as well as from our argument made at this place.

  Here is my site; 카지노메이비

  Odpovedať
 • UnxEDGpTZOeo

  aEyDrGjp

  Odpovedať
 • tUmbwVLBnrig

  MIkwDTCAjWdJq

  Odpovedať
 • is salicylic acid soluble in water

  reizungen salicylic acid poison affects mole salicylic acid – salicylic acid
  benzoyl peroxide [url=https://canadapharmacy-usa.com/buy-salicylic-acid-usa.html]salicylic acid when pregnant[/url] stayed ordinary salicylic acid

  Odpovedať

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.