Na financovanie podnikových aktivít sa často využívajú externé zdroje. Za externé zdroje financovania sa považujú všetky zdroje, ktoré do podniku prichádzajú zvonka od iných subjektov a to bez ohľadu na to či ide o majiteľa, iné podniky, banky, poisťovne alebo dokonca štát.

Externé zdroje financovania

Aj tým najväčším podnikateľským subjektom sa stáva, že počas ich „biznis“ činnosti vykonajú rozhodnutia, ktorými môžu byť aj samotná likvidácia sro. Dôvody sú zväčša rôzneho charakteru a vyplývajú z viacerých faktorov, ktoré so sebou nesú ťarchu odchodu z podnikateľského trhu alebo sa jedná len o pocit vytvorenia nového druhu zárobkovej činnosti.

• Vklad majiteľa – základným externým zdrojom, ktorým podnik získava vlastný kapitál pri svojom vzniku, je vklad majiteľa. Ak v priebehu činnosti podniku vznikne ďalšia potreba kapitálu a podnik nemá k dispozícii dostatočné vlastné zdroje, môže dôjsť k zvýšeniu vkladu majiteľov. Forma vkladu a jeho prípadné zvyšovanie závisí od právnej formy podniku.

Inovatívne formy financovania – medzi moderné nebankové formy financovania MSP, ktoré sú na Slovensku menej známe, resp. známe len v teoretickej rovine, môžeme zaradiť: Venture Kapital, Private equity, Mezanínový kapitál, Business angels kapitál

Úvery – cudzie zdroje podnikateľ nadobúda predovšetkým vo forme úveru z peňažného ústavu – banky. Samotné poskytnutie úveru nie je samozrejmosťou a je veľmi dôležité, aby podnikateľský projekt dokázal presvedčiť bankových expertov.

Osobitné formy financovania – k osobitným formám financovania zaradzujeme leasing, faktoring, forfaiting a zdroje malých a stredných podnikov.

Dokumentárne obchody – Dokumentárne obchody vznikajú najmä v prípade, že podnikateľ obchoduje so zahraničným partnerom. Banky bežne poskytujú nielen bankový produkt, ale aj komplexné poradenstvo a asistenciu pri celom obchodnom prípade.

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *