Zdroje v malých a stredných podnikoch

V malých a stredných podnikoch sa financovanie orientuje na využitie všetkých dostupných zdrojov, pretože trpia chronickým nedostatkom kapitálu. Majú tiež obmedzený prístup k niektorým finančným zdrojom, predovšetkým kvôli vysokej rizikovosti a ich krátkej životnosti. Na prelome tisícročí bolo financovanie a absencia možností financovania malých a stredných podnikov jednou z najväčších bariér ich rozvoja. Túto skutočnosť možno pripísať kolabujúcemu bankovému sektoru v tomto období a neexistencii alternatívnych kapitálových zdrojov.

Získavanie vlastného kapitálu malých a stredných podnikoch venujeme samostatnú pozornosť z dôvodov:ide o segment podnikateľskej sféry, ktorý je pre národné hospodárstvo osobitne dôležité. Podľa štúdie OECD tvoria malé a stredné podniky v krajinách EÚ 80 až 99% podnikateľských subjektov, zabezpečujú 60 až 70% zamestnanosti a produkujú 60 – 80% hrubého domáceho produktu.

V každom biznise môže nastať situácia jeho poklesu, ktorá môže veľmi znepríjemniť podnikateľskú činnosť, poprípade ju aj úplne zlikvidovať. Inými slovami, každý podnikateľský subjekt sa môže v priebehu vykonávania svojej činnosti dostať do rôznych problémov. Niektoré spoločnosti sa s nimi dokážu aj vysporiadať samovoľne, a ostatné dokonca len prostredníctvom pomoci odborníkov, akými sú rôzne firmy, ktoré sa zaoberajú likvidáciou sro. Tieto firmy patria medzi najväčších odborníkov v danej problematike a zaručene každému pomôžu.

– vklad kapitálu do malých a stredných podnikov je rizikovejšou investíciou v porovnaní s vkladom kapitálu do akciovej spoločnosti. Príčinou sú problémy vyvolávané nižšou kapitálovou silou podniku, nižším stupňom diverzifikácie jeho činnosti…
– vyššia rizikovosť podnikania znamená pre malé a stredné podniky sťažený prístup k finančným zdrojom. Nemajú priamy prístup na kapitálový trh. Pre menší objem majetku, ktorým by mohli ručiť, ťažšie získavajú aj bankové úvery. Preto sa musia hlavne spoliehať na kapitál z vlastných zdrojov .

Podnikanie môže byť financované z niekoľkých zdrojov, v zásade však:
– Z interných zdrojov
– Z externýchzdrojov.

Interné zdroje financovania

Pod financovaním podniku z interných (vnútorných) zdrojov rozumieme pokrývanie jeho potrieb zo zdrojov získaných z činnosti samotného podniku. Podnik v rámci vnútorných zdrojov môže získavať finančné prostriedky zo zisku, z odpisov, z rezerv, zo zdrojov v dôsledku uvoľnenia aktív racionalizáciou, zmenou majetkovej štruktúry a podobne.

Zisk

Zisk je základným vnútorným zdrojom finančných prostriedkov. Výška dosiahnutého zisku, resp. hospodárskeho výsledku závisí od niekoľkých základných činiteľov:

• objemu realizovanej produkcie – rastúci objem znamená aj rast zisku, tento vzťah však nie je priamoúmerný, pretože náklady, ktoré sa s rastom produkcie nemenia – fixné náklady, sa rozpočítavajú na väčší objem výrobkov, čo vedie k znižovanie nákladov na jednotku výroby a pri nezmenených cenách aj k väčšiemu rastu zisku,
• štruktúry realizovanej produkcie – podnik spravidla vyrába niekoľko druhov výrobkov s rozdielnymi nákladmi a predajnými cenami na výrobok,
• ceny jednotky realizovanej produkcie – ovplyvňuje zisk podniku priamo úmerne, t.j. s rastom cien rastie aj zisk,
• nákladov na jednotku realizovanej produkcie – pôsobia na zisk nepriamo úmerne – čím sú nižšie, tým vyšší bude zisk.

V prípade, že podnik vytvára zisk, vlastníci majú dve možnosti. Buď si môžu zisk rozdeliť alebo ho v podniku ponechať. Vybraný zisk znižuje vlastný kapitál alebo vlastné imanie podniku.

Odpisy

Odpisy sú pre podnik peňažným vyjadrením opotrebovania hmotného a nehmotného dlhodobého majetku v priebehu príslušného obdobia životnosti, za ktoré sa zúčtovávajú do nákladov .

Odpisy predstavujú pre podnik náklad, nie však výdavok – ten vzniká momentom platby za dlhodobý majetok. Odpis je ako náklad zakalkulovaný v cene každého výrobku, takže hodnota odpísaného majetku sa podniku postupne vracia späť v podobe tržieb.

Legislatívne je problematika daňových odpisov upravená zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý určuje nasledovné kritériá odpisovania – hmotný majetok – vstupná cena vyššia ako 30 000 Sk a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako 1 rok (pre samostatné hnuteľné veci),
nehmotný majetok – vstupná cena vyššia ako 50 000 Sk a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako 1 rok.

Ostatné interné zdroje financovania

Okrem uvedených hlavných zdrojov interného financovania môžu podniky získavať, resp. využívať aj ďalšie zdroje:

• rezervné fondy,
• záväzky,
• pohľadávky,
• zdroje z predaja majetku,
• zdroje z realizácie racionalizačných opatrení.

One thought to “Finančné zdroje malých a stredných podnikov”

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *