Zdroje financovania

Dôležitou úlohou každého podnikateľa je získať toľko kapitálu (zdrojov), koľko potrebuje. Pritom platí pravidlo, že dlhodobé aktíva (dlhodobý hmotný, nehmotný, finančný majetok) by mali byť financované dlhodobými zdrojmi a krátkodobé aktíva ako zásoby a pohľadávky by mali byť financované krátkodobými zdrojmi, napr. krátkodobými úvermi.

Podnikateľ by si mal položiť niekoľko základných otázok a to:
– Kde získa peniaze a kedy,
– Využiť radšej cudzí kapitál alebo nie,
– Z ktorého zdroju by bolo výhodnejšie čerpať kapitál,
– Čo musíme vedieť predtým, než požiadam o pôžičku.

Formy financovania

Pri získavaní finančných prostriedkov z cudzích zdrojov sa podnikateľ môže rozhodnúť, či bude čerpať finančné zdroje z:

1.Bankové zdroje
• Dlhodobé
• Strednodobé
• Krátkodobé
• Substitúty úverov

2. Verejné zdroje
• Štátna pomoc
• Zdroje z fondov EÚ

3. Iné zdroje
• Rizikový kapitál
• Business Angels
• Priatelia a rodina

Najvýznamnejšie vládne, nevládne a súkromné organizácie v SR

Hlavnými vládnymi inštitúciami pre podnikateľov sú ministerstvá, predovšetkým Ministerstvo hospodárstva SR. Tieto ministerstvá sa pričiňujú o vznik rôznych fondov, vládnych agentúr a inštitúcií na podporu malého a stredného podnikania. Najvýznamnejšie z nich sú: Národná agentúra, (prípadne zahraničné investície) pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP), Eximbanka, Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Inovačný fond, Slovensko – americký podnikateľský fond, Mikrofond Integra a Inovačný fond.

8 thoughts to “Zdroje a proces financovania malých a stredných podnikov na území Slovenskej republiky

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.