Vznik TB

Vznikla v roku 1993 ako prvá súkromná banka na Slovensku. V súčasnosti je Tatra banka moderná univerzálna banka s komplexnou ponukou bankových služieb a riešení v oblasti spravovania financií pre firemných ako aj individuálnych klientov.

Misia Tatra banky:

Posúvame hranice bankovníctva…prinášame výnimočný osobný a finančný komfort klientom, ktorým záleží na tom, kto a ako sa stará o ich peniaze. Každý z nás vytvára inšpirujúce prostredie, v ktorom radi pracujeme, realizujeme svoje osobné ciele a usilujeme sa byť lepšími. Dosahujeme dlhodobo nadpriemerný rast hodnoty firmy.

Vízia Tatra banky sme vnímaní ako najsilnejšia a najatraktívnejšia banka s odlíšiteľné najvyššou kvalitou služieb. Tatra banka je prestížny zamestnávateľ, najlepšie miesto pre prácu, miesto, kde nás baví byť.Hodnoty Tatra banky náročnosť, čestnosť, nadšenie, tvorivosť, zodpovednosť, tímovosť

1. Financovanie malých a stredných podnikov
Základné charakteristiky:
• úvery od 66.400 EUR (úvery od 3.500 EUR )
• úroková sadzba už od 3,50% p.a.
Formy financovania:

Kontokorentné úvery
• na financovanie prevádzkových potrieb
• klient platí úroky len z časti úverového rámca čerpanej v konkrétny deň
• max. splatnosť úveru je 12 mesiacov

Splátkové úvery
• na financovanie investícií do zariadenia a technológií, na financovanie rekonštrukcie, výstavby alebo nákupu nehnuteľností
• max. splatnosť úveru je 12 rokov
• minimálny podiel vlastných zdrojov na investícií je 30%

Prísnejšie pravidlá a vyššie sankcie za nedodržanie GDPR

Dramatické sankcie za nedodržanie GDPR nariadenia EÚ už postihujú malé spoločnosti na Slovensku. Úrady vykonali v roku 2019 viaceré kontroly na správu osobných údajov v malých spoločnostiach. Vo viac ako polovici ustanovili aj následné sankcie. Pre malé a stredné spoločnosti je vhodné vypracovať dokumentáciu GDPR formou outsourcingu. Takúto službu poskytuje napríklad spoločnosť Safedata.sk. Nariadenie GDPR sa začalo uplatňovať rovnako v celej Európskej únii od 25. mája 2018.

Spôsoby zabezpečenia:
Štruktúra požadovaného zabezpečenia závisí predovšetkým od bonity klienta, pričom ako formy zabezpečenia môžu byť použité najmä:
• nehnuteľnosti (rodinné domy, byty, prevádzkové priestory)
• pohľadávky (existujúce alebo budúce) voči bonitným spoločnostiam
banková záruka
• podmienkou poskytnutia úveru je vystavenie vlastnej bianko zmenky klienta s príslušnou zmluvou o použití zmenky

Požadované podklady:
• žiadosť o úver
• finančné výkazy klienta za predchádzajúce dve ukončené účtovné obdobia a najaktuálnejšie finančné výkazy v bežnom roku
• vyplnený dotazník Tatra banky, s doplňujúcimi informáciami k žiadosti o úver
• podklady k zabezpečeniu

Rýchly úver so zárukou SZRB

Podmienky úveru:
• výška úveru od 16.600 EUR do 340.000 EUR
• určený malým a stredným podnikateľom s minimálne ročnou históriou, ktorí nedisponujú kvalitným zabezpečením

Kontokorentný úver
• na financovanie prevádzkových potrieb, alebo aj krytie bankových garancií, akreditívov a forwardov
• splatnosť 1 rok s možnosťou predĺženia

Splátkový úver
• na financovanie investícií menšieho rozsahu do zariadenia, technológií, rekonštrukcie nehnuteľnosti a pod.
• splatnosť do 7 rokov

Spôsob zabezpečenia:
• bianko zmenka vystavená dlžníkom avalovaná spoločníkmi
• participačná záruka SZRB (50% úveru)

Výhody Rýchleho úveru so zárukou SZRB:
• rýchle poskytnutie úveru
• posúdenie na základe jednoduchých kritérií
• bez potreby hmotného zabezpečenia
• okamžité vystavenie záruky zo strany SZRB (nie je potrebný kontakt klienta so SZRB)

Vylúčené oblasti podnikania:

• financovanie podnikateľských zámerov z oblasti bankovníctva, poisťovníctva a peňažníctva, aktivity finančného charakteru napr. factoring, leasing (s výnimkou dcérskej spoločnosti banky), obchodovanie s cennými papiermi,
• sprostredkovateľské a konzultačné služby v oblasti právnych služieb a poradenstva (notári, audítori, advokáti, exekútori a pod.)
• nákup hracích a hudobných automatov, umelecký diel a zbierok
• financovanie prevádzok ohrozujúcich verejný poriadok, morálku a životné prostredie,
• financovanie maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti obchodných reťazcov

Požadované podklady:
• žiadosť o úver vrátane doplňujúcich informácií
• finančné výkazy klienta za predchádzajúce dve ukončené účtovné obdobia a najaktuálnejšie finančné výkazy v bežnom roku
• daňové priznania klienta za predchádzajúce dve ukončené účtovné obdobia
• výpis z Obchodného registra, resp. zo Živnostenského registra.

Každá banka sa snaží si získať si svojich klientov a hlavne udržať. Snaží sa pre nich vytvoriť produkt šitý na mieru. Pri získavaní informácie o produktoch, ktoré poskytujú banky svojim klientom sme navštívili dve banky a to Všeobecnú úverovú banku a.s. a TATRABANKU. Obidve sa snažia poskytnúť klientom čo najvýhodnejší produkt. Podľa informácií, ktoré sme od zamestnancov získali ťažko povedať v tejto dobe ktorá je pre podnikateľov tá najvýhodnejšia. Kríza ovplyvnila rozhodovanie podnikateľov pri čerpaní úverových zdrojov od bánk.

Podnikateľ môže požiadať o úver aj vo viacerých bankách. Pri požiadaní musí predložiť za posledné dva roky účtovné doklady ako súvahu a výkaz ziskov a strát a taktiež daňové priznanie. Tieto dokumenty zamestnanci bánk dajú na prehodnotenie či podľa ich indexu, ktorý používajú na zistenie či daný klient dostane alebo nie úver.

Tento index rozdeľuje klientov do troch skupín. Ak patrí klient do prvej kategórie môže získať úver ak patrí do druhej je to už rizikové ale ak patrí do tretej skupiny nemôže kôli zlej situácii jeho podniku získať úver. Podľa nášho názoru by sme povedala, že VÚB banka ma širšiu ponuku produktov ale má prísnejšie kritérie. Tatrabanka má tiež široké portfólio produktov, ktoré poskytuje. Je to teda na klientovi, ktorú banku si zvolí a u ktorej požiada o úver.

8 thoughts to “TATRABANKA

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.