Malé a stredné podniky

V rámci rozvinutých ekonomík sú považované za najpružnejšiu, najprogresívnejšiu, a teda aj najdôležitejšiu súčasť ekonomiky. Z tohto dôvodu krajiny EU, ale aj iné rozvinuté krajiny, venujú stavu MSP maximálnu pozornosť a sústavne prijímajú opatrenia na jeho rozvoj. Ich štatistiky svedčia o tom, že podpora malého a stredného podnikania sa stala v posledných 20 – 25 rokoch významnou súčasťou celkovej hospodárskej stratégie ekonomicky vyspelých krajín.

Hlavne po prvom ropnom šoku na konci 60-tych rokov a hospodárskej recesii v prvej polovici 70-tych rokov sa ukázalo, že väčšia pružnosť malých a stredných podnikov im umožňuje rýchlejšie prekonať následky kríz celých odvetví a odštartovať nevyhnutné štrukturálne zmeny.

Prísnejšie pravidlá a vyššie sankcie za nedodržanie GDPR

General Data Protection Regulation nadobudla účinnosť 25.5.2018. Jeho cieľom je predovšetkým chrániť práva občanov Európskej únie proti neoprávnenému spracovávaniu s ich osobnými alebo citlivými údajmi. Spoločnosť Safedata.sk ponúka od roku 2018 vypracovanie GDPR dokumentácie pre malé a stredné spoločnosti. Európske GDPR nariadenie zaviedlo nové pravidlá, ktoré naviac sprísnili výškami pokút.

Štatistiky

Štatistiky z posledných rokov dokazujú, že malé a stredné podniky v krajinách EU predstavujú 80 – 99% podnikateľských subjektov, tvoria 45 – 75%-ný podiel na zamestnanosti a produkujú 40 – 60% hrubého domáceho produktu. O dôležitosti tejto kategórie svedčí aj to, že sa stala predmetom samostatnej kapitoly pre prijatie do EU a práve doterajší prístup k malým a stredným podnikom v SR je dôvodom toho, že táto kapitola je považovaná v súčasnosti za bezproblémovú.

Oproti roku 2006 sa na Slovensku podľa údajov Štatistického úradu SR zaregistroval nárast počtu fyzických osôb – podnikateľov o 2,9 %, keď sa v jeho registri koncom roku 2007
nachádzalo celkovo 399 641 fyzických osôb – podnikateľov. Z tohto počtu bolo 374 382
živnostníkov, 16 725 osôb podnikajúcich v slobodných povolaniach a 8 534 samostatne hospodáriacich roľníkov.

2 thoughts to “Vymedzenie, funkcie a finančné zdroje malých a stredných podnikov

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.