Svetové hospodárske prostredie

Firemné motivácie zapájania do MO Rozšírenie obratu firmy (expanzia predaja) – je limitovaná potenciálnym počtom zákazníkov, ich kúpyschopnosťou, postavením firmy vo vzťahu ku konkurencii a kvalitou produkcie či služieb ktoré firma na trhu ponúka. Získavanie zdrojov – distribútori využívajú komparatívne prednosti jednotlivých národných ekonomík, chcú umožniť diverzifikované možnosti nákupu z hľadiska sortimentu, ceny Diverzifikácia predaja […]

Read more
Klasické koncepcie výkonovej motivácie

Existujú viaceré definície a konceptualizácie motivácie. Najčastejšie býva motivácia charakterizovaná ako proces energetizácie a usmerňovania chovania. V tomto poňatí vyjadruje motivácia vlastne psychologické príčiny chovania jedinca. Ak si v spojení s našim chovaním kladieme otázku prečo, pravdepodobne sa v úvahách dostaneme do oblasti motivácie. Štúdium motivácie nám teda pomáha odpovedať na otázku prečo sa chováme […]

Read more
Definícia malých a stredných podnikov

Malé a stredné podniky Malé a stredné podniky sú v transformujúcich sa krajinách považované za stabilizačný faktor, ktorý prispieva k riešeniu ekonomických, politických a spoločenských problémov. Práve tieto podniky sú v trhovej ekonomike považované za najpružnejšie a najefektívnejšie. Malé a stredné podniky sú tie, ktoré nemajú verejne obchodovateľné akcie a v ich prípade neexistuje záujem […]

Read more
Vývojové etapy strategického manažmentu

Stupňe a progresy Tak ako každá veda, resp. vedný odpor, tak aj strategický manažment prechádzal rôznymi stupňami progresu. Za obdobie vzniku strategického manažmentu možno pokladať 50-te roky 19. storočia, pričom nosnými zmenami chápania strategického manažmentu v jednotlivých obdobiach boli zmeny v konkurenčnom prostredí podnikov a v samotnom vývoji podnikov. Základom prvej vývojovej etapy (50-te a […]

Read more
Svetové hospodárstvo a jeho vývojové tendencie

Svetové hospodárstvo a jeho vývojové tendencie Základom je rýchly rast produktivity práce v období industriálnej ekonomiky. Rast produktivity práce je spájaný s medzinár. deľbou práce a rozvojom medz. obch. Hnacou silou bol obchod, kt. umožnil rýchlejšie získavanie zdrojov a akumuláciu kapitálu, aby sa mohla rozvíjať priemyselná výroba. Svetové hospodárstvo sa sformovalo koncom 18. storočia a […]

Read more
Vymedzenie, funkcie a finančné zdroje malých a stredných podnikov

Malé a stredné podniky sú v transformujúcich sa krajinách považované za stabilizačný faktor, ktorý prispieva k riešeniu ekonomických, politických a spoločenských problémov. Práve tieto podniky sú v trhovej ekonomike považované za najpružnejšie a najefektívnejšie. Malé a stredné podniky sú tie, ktoré nemajú verejne obchodovateľné akcie a v ich prípade neexistuje záujem zo strany spoločnosti, štátu […]

Read more
Peniaze v trhovej ekonomike

Peniaze v ekonomike Peniaze sú tovarom vseobecneho ekvivalentu, lebo je možne za ne vymienať akékoľvek druhy tovarov. Vznikli evolucnym vyojom ako prirodzeny vysledok rozvoja vyroby, delby prace a vymeny tovarov. Vyvyjali sa postupne od vymeny tovarov za platno cez vymenu za kovove zlate, alebo strieborne mince (islo o plnohodnotne peniaze). V sucastnosti sa peniaze pouzivaju […]

Read more
Výkonová motivácia

Motivácia „Pojem motivace má svůj původ v latinském slovese movere, které znamená hýbat. Pro slovo motiv existuje výstižný český ekvivalent pohnutka. Motivaci lze definovat jako souhrn všech intrapsychických dynamických sil neboli motivů, které zpravidla aktivizují a organizují chování i prožívání s cílem změnit existující neuspokojivou situaci nebo dosáhnout něčeho pozitivního.“ Motív- chovanie alebo jednanie určené […]

Read more
Vymedzenie, funkcie a finančné zdroje malých a stredných podnikov

Malé a stredné podniky V rámci rozvinutých ekonomík sú považované za najpružnejšiu, najprogresívnejšiu, a teda aj najdôležitejšiu súčasť ekonomiky. Z tohto dôvodu krajiny EU, ale aj iné rozvinuté krajiny, venujú stavu MSP maximálnu pozornosť a sústavne prijímajú opatrenia na jeho rozvoj. Ich štatistiky svedčia o tom, že podpora malého a stredného podnikania sa stala v […]

Read more
STRATÉGIA A STRATEGICKÝ MANAŽMENT

Strategický manažment Tento výraz ľudstvo používa už niekoľko tisíc rokov a jeho pôvod pramení z vojnovej terminológie. Jeho pôvod môžeme nájsť v gréckom slove „stratégos“, čo možno preložiť ako generál, pretože stratégos sa skladá z dvoch slov, konkrétne zo slova „stratos“ – vojsko a „ago“ – viesť, no a vojsko vedie práve generál. Môžeme tak […]

Read more