Postavenie Slovenska v medzinárodnom podnikaní

Vonkajšie ekonomické vzťahy – ovplyvňujú vnútornú výkonnosť národného hospodárstva – sú podstatným činiteľom pri udržiavaní ekon. rovnováhy krajiny a jej zapojení do medzinárodnej deľby práce. Vyspelé krajiny potvrdzujú že čím je ekonomický rozmer národného hospodárstva menší a čím je absencia rozvojových, najmä prírodných zdrojov citeľnejšia, tým je akútnejšia potreba jeho hlbšieho zapojenia sa do medzinárodných […]

Čítať viac
Transnacionálne korporácie (TNK)

TNK v medzinárodnom podnikaní Podľa UNCTAD v roku 2003 na svete pôsobilo takmer 62 000 materských spoločností a 930 000 afilácií. Zahraničné afilácie TNK zamestnávali spolu viac ako 54 miliónov ľudí, podieľali sa jednou desatinou na svetovom HDP a jednou tretinou na svetovom vývoze. Najviac materských spoločností je umiestnených v RTE (rozvinuté trhové ekonomiky), najviac […]

Čítať viac
Rozvojové krajiny

Všeobecná charakteristika rozvojových krajín: V priebehu 50. a 60. rokov došlo k rozmachu národnooslobovacieho hnutia a v jeho dôsledku k rozpadu koloniálnej sústavy. Z bývalých kolónií, polokolónií a závislých území vznikli desiatky nových politicky samostatných štátov, ktoré označujeme spoločným názvom rozvojové krajiny(RK). Patrí k nim vyše 150 krajín ležiacich prevažne na južnej pologuli. Charakteristické črty […]

Čítať viac
Medzinárodný menový systém a platobná bilancia

Systém zlatého štandardu a jeho zánik Obeh tovarov zabezpečovali zlaté mince, bankovky a šeky, opierala sa o voľnú razbu mincí, o voľnú vymeniteľnosť (konvertibility) peňažných znakov za zlato, čo zabezpečovalo pevnosť menových kurzov, umožňoval automatické vyrovnávanie PB, Počas 1. svetovej vojny – došlo k zrušeniu vymeniteľnosti bankoviek za zlato, bol zakázaný vývoz zlata, rozvinula sa […]

Čítať viac
Priame zahraničné investície

Vymedzenie pojmu PZI PZI – investície, kt. sú založené na dlhodobom vzťahu k podniku a odrážajú trvalý záujem a kontrolu rezidentským subjektom jednej krajiny (zahraničný investor al. materská spoločnosť) v podniku rezidenta inej krajiny (podnik s PZI afilácia podniku al. zahr. afilácia) Úlohou PZI je získať dlhodobý vplyv na podnik v zahraničí, cieľom investora je […]

Čítať viac
Úloha medzinárodného obchodu v národnej ekonomike

Funkcie zahr. obchodu – (transformacna, parametricka, proporcionalitna) Najvýznamnejšia oblasť hospodárskeho života, jeho postavenie a rozvoj sú úzko zviazané s praktickým presadzovaním sa komparatívnych výhod, je rozhodujúcim indikátorom akcelerácie národnej ekonomiky (rastie tovarová výroba v medzinárodnom obchode). MO – ako súčasť širších vonkajších hospodárskych vzťahov je aj indikátorom do ktorého sa premieta úroveň a stav svetového […]

Čítať viac
Teória a koncepcia medzinárodného obchodu

Vyznam teorie MO v procese globalizacie a integracie Teórie MO sa javia ako výlučne teoretická záležitosť. Praktické využitie teórií MO vyplýva z toho čím sa zaoberajú: – celková hospodárska politika – zahraničná hospodárska a obchodná politika – činnosť integračných orgánov – regulovanie zložitých procesov prepojenia trhových ekonomík, činnosť medzinárodných organizácií ako WTO, IMF Slúžia ako […]

Čítať viac
Svetové hospodárske prostredie a medzinárodné podnikanie

Význam svetového hospodárskeho prostredia (SHP) pre medzinárodné podnikanie SH – zložitý celosvetový organizmus ekonomicko- politickej povahy, tvorený ekonomickými komplexmi a vzťahmi medzi nimi predstavuje reálne prostredie pre MP firiem aj pre vývoj ekonomík. Ekonomický komplex, ako základný prvok, subjekt SH , disponuje 8 znakmi: 1. Prírodné podmienky (dané prírodou- suroviny) 2. Ekonomické podmienky (dané činnosťou […]

Čítať viac
Svetové hospodárske prostredie

Firemné motivácie zapájania do MO Rozšírenie obratu firmy (expanzia predaja) – je limitovaná potenciálnym počtom zákazníkov, ich kúpyschopnosťou, postavením firmy vo vzťahu ku konkurencii a kvalitou produkcie či služieb ktoré firma na trhu ponúka. Získavanie zdrojov – distribútori využívajú komparatívne prednosti jednotlivých národných ekonomík, chcú umožniť diverzifikované možnosti nákupu z hľadiska sortimentu, ceny Diverzifikácia predaja […]

Čítať viac
Svetové hospodárstvo a jeho vývojové tendencie

Svetové hospodárstvo a jeho vývojové tendencie Základom je rýchly rast produktivity práce v období industriálnej ekonomiky. Rast produktivity práce je spájaný s medzinár. deľbou práce a rozvojom medz. obch. Hnacou silou bol obchod, kt. umožnil rýchlejšie získavanie zdrojov a akumuláciu kapitálu, aby sa mohla rozvíjať priemyselná výroba. Svetové hospodárstvo sa sformovalo koncom 18. storočia a […]

Čítať viac