POSLEDNÁ FÁZA RASTU (1987 – doteraz)

Rozvoj hospodárstva Rozvoj svetového hospodárstva v tejto fáze je charakteristický rozpadom ideologicky a ekonomicky bipolárneho svetového hospodárstva a obnovou jeho trhového postavenia. Uvoľnili sa obrovské finančné a kapitálové zdroje a tak sa mohli presunúť do tých oblastí, do ktorých to bolo potrebné alebo v ktorých priniesli najväčší benefit. Napriek mnohým krízovým javom sa vývoj svetového hospodárstva v tejto […]

Čítať viac
ZRÚTENIE OPEC TRHU V OBCHODE

Opec trh Keď sa v prvej polovici 80.rokov zrútil trh OPEC, takmer všetky rozvojové krajiny sa dostali do zložitej situácie. Rozvojové programy, ktoré sa ukazovali ako rentabilné a väčšina z nich sa budovala na cenovom boome surovinového exportu sa rozpadli. Vplyv na to mali vysoké úrokové miery, ktoré zväčšili zadĺženosť krajín a následne aj ich kúpnu silu. […]

Čítať viac
STAGNÁCIA OBCHODU

Stagnácia obchodu Ukončenie obdobia súvisiaceho so stagnáciou a následným pádom cien ropy sa premietlo do hlbokej recesie väčšiny krajín okrem Japonska. Na dopady prvého a druhého ropného šoku sa pomerne rýchlo adaptovalo napr: Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Japonsko, USA a Veľká Británia. Zásadné zmeny vo svetovom hospodárstve boli zaznamenané v 80.rokoch a väčšina z nich sa premietla […]

Čítať viac
OBCHOD V POVOJNOVOM OBDOBÍ

Povojnové obdobie V povojnovom období sa svetový obchod vyvíjal podstatne rýchlejšie ako HDP, čo malo za následok oslabenie štruktúry obchodu vo vzťahu k vývozcom surovín a ich importnej schopnosti. Toto oslabenie trvalo až do konca roku 1974, kedy v dôsledku ropných šokov výrazne vzrástol podiel tejto komoditnej skupiny na celkovej medzinárodnej výmene. Od roku 1960 vzrástol aj predstih […]

Čítať viac
ZÁKLADNÉ FAKTORY VO VÝVOJI OBCHODU

Dlhodobé faktory Päť základných dlhodobých faktorov, ktoré výrazne poznačili i doterajší vývoj svetového obchodu a stanovili nové poradie úspešnosti jednotlivých krajín: rozhodujúcim ekonomickým fenoménom sa stala medzinárodná deľba práce, ktorej subjekty (krajiny, firmy) dosiahli vzájomnú nezávislosť. technický rozvoj bol ďalším rozhodujúcim faktorom vo svetovom hospodárstve, lebo viedol k výraznému uvoľneniu niektorých tradičných výrobno-technických väzieb, čo sa […]

Čítať viac
Veľká fáza rastu (1950 – 1987)

Fáza povojnového obdobia Táto fáza je povojnovým obdobím, ktoré sa orientovalo najmä na rýchlu rekonštrukciu a obnovu národných hospodárstiev. Nastal veľký rozmach svetového obchodu, tempo ekonomického rastu a rastu HDP dosahovali v priemere vyše 4 % a rastové procesy (s výnimkou USA) boli oveľa väčšie ako v predchádzajúcich obdobiach. Tieto pozitívne zmeny podporili prosperitu, dynamický ekonomický rozvoj […]

Čítať viac
Vývoj obchodu v Nemecku a Japonsku

Tieto dve krajiny sa po roku 1930 snažili nahradzovať zásady liberalizácie v ekonomike a obchode rozsiahlymi intervenciami štátu do domácej ekonomiky. To malo za následok militarizáciu a aktivizáciu vojenského priemyslu. Vývoj obchodu Výsledok porúch v liberálnom svetovom poriadku, ktorý sa objavil po roku 1929, mal za následok postupný kolaps medzinárodného obchodu a kapitálových trhov. Rastové procesy boli […]

Čítať viac
HISTÓRIA VÝVOJA OBCHODU VO SVETE

USA: Vďaka obrovským vojenským dodávkam do Európy a Ázie zaznamenalo USA po roku 1940 ojedinelý hospodársky rast. Ten sa premietol do získania rozhodujúceho ekonomického a technologického náskoku voči ostatným veľmociam. Bývalý ZSSR: Bývalý ZSSR chcel taktiež urýchliť ekonomický rozvoj a tak vykonal množstvo radikálnych krokov v oblasti likvidácie súkromného vlastníctva. Vytvoril štátom riadené a vlastnené podniky […]

Čítať viac
FÁZY VÝVOJA OBCHODU

Prvá fáza rastu (1870 – 1913) Táto fáza je charakterizovaná minimalizovanými vládnymi intervenciami do hospodárskeho života, stabilným medzinárodným menovým systémom, voľným pohybom kapitálu a migráciou obyvateľstva, ako aj zavádzaním obchodných prekážok a ciel. Tie boli postupne v niektorých krajinách (Veľká Británia, Čína, Egypt, Turecko, ai.) znížené. V USA, Rusku a Brazílii boli naopak zavedené vysoké clá. Domáca […]

Čítať viac
Vývoj svetového obchodu

Svetový obchod Svetový obchod je jedným z najvýznamnejších oblastí hospodárskeho života. Jeho postavenie a rozvoj sú veľmi úzko späté s praktickým presadzovaním sa komparatívnych výhod, ktoré však z niektorých hľadísk mali diferencovateľný vplyv na svetové hospodárstvo. To sa postupne premietlo do rôznej sociálno-ekonomickej úrovne krajín a ich výrobných vzťahov. Svetový obchod je nielen súčasť širších vonkajších vzťahov, ale aj indikátorom, […]

Čítať viac