Externé zdroje financovania

Na financovanie podnikových aktivít sa často využívajú externé zdroje. Za externé zdroje financovania sa považujú všetky zdroje, ktoré do podniku prichádzajú zvonka od iných subjektov a to bez ohľadu na to či ide o majiteľa, iné podniky, banky, poisťovne alebo dokonca štát. Externé zdroje financovania • Vklad majiteľa – základným externým zdrojom, ktorým podnik získava […]

Read more
Finančné zdroje malých a stredných podnikov

Zdroje v malých a stredných podnikoch V malých a stredných podnikoch sa financovanie orientuje na využitie všetkých dostupných zdrojov, pretože trpia chronickým nedostatkom kapitálu. Majú tiež obmedzený prístup k niektorým finančným zdrojom, predovšetkým kvôli vysokej rizikovosti a ich krátkej životnosti. Na prelome tisícročí bolo financovanie a absencia možností financovania malých a stredných podnikov jednou z […]

Read more
Cieľe a funkcie malých a stredných podnikov

Malé a stredné podniky sa sústreďujú prevažne na dosiahnutie dvoch druhov cieľov: 1. Ciele orientované na zisk – podniky sa zameriavajú na dosiahnutie čo najväčšieho zisku v čo najkratšej dobre, 2. Ciele orientované primárne na trh a až sekundárne na ziskovosť – prvoradým cieľom podniku je dosiahnutie určitého podielu na trhu a z toho vyplývajúci […]

Read more
Definícia malých a stredných podnikov

Malé a stredné podniky Malé a stredné podniky sú v transformujúcich sa krajinách považované za stabilizačný faktor, ktorý prispieva k riešeniu ekonomických, politických a spoločenských problémov. Práve tieto podniky sú v trhovej ekonomike považované za najpružnejšie a najefektívnejšie. Malé a stredné podniky sú tie, ktoré nemajú verejne obchodovateľné akcie a v ich prípade neexistuje záujem […]

Read more
Vymedzenie, funkcie a finančné zdroje malých a stredných podnikov

Malé a stredné podniky sú v transformujúcich sa krajinách považované za stabilizačný faktor, ktorý prispieva k riešeniu ekonomických, politických a spoločenských problémov. Práve tieto podniky sú v trhovej ekonomike považované za najpružnejšie a najefektívnejšie. Malé a stredné podniky sú tie, ktoré nemajú verejne obchodovateľné akcie a v ich prípade neexistuje záujem zo strany spoločnosti, štátu […]

Read more
Vymedzenie, funkcie a finančné zdroje malých a stredných podnikov

Malé a stredné podniky V rámci rozvinutých ekonomík sú považované za najpružnejšiu, najprogresívnejšiu, a teda aj najdôležitejšiu súčasť ekonomiky. Z tohto dôvodu krajiny EU, ale aj iné rozvinuté krajiny, venujú stavu MSP maximálnu pozornosť a sústavne prijímajú opatrenia na jeho rozvoj. Ich štatistiky svedčia o tom, že podpora malého a stredného podnikania sa stala v […]

Read more