Úverové produkty malým a stredným podnikateľom vybraných bánk

Úverové produkty Na slovenskom trhu je vysoká konkurencia medzi bankami pri poskytovaní bankových služieb medzi ktoré patrí aj poskytovanie úverov. V dnešnej dobe už každý hovorí o kríze, ktorá postihla aj náš štát a preto podnikatelia majú obavy žiadať o úver a zadlžovať sa v tejto neistej dobe. Každý podnikateľ či už pri štarte alebo […]

Čítať viac
Financovanie prostredníctvom úveru

Úverové financovanie Najvyhľadávanejšou metódou financovania podnikateľskej činnosti je financovanie prostredníctvom úveru. V tejto časti sa zameriam na bankovú sústavu a úvery o aké podnikateľ môže požiadať. Banková sústava Slovenskej Republike Na slovenskom trhu ej veľké množstvo bánk, kde malý a stredný podnikateľ môže požiadať o úver. Od vstupu do Európskej únie sa aj naša banková […]

Čítať viac
Dotácie

Dotácie sú nenávratné zdroje financovania, sú zároveň ekonomickým nástrojom, prostredníctvom ktorého štát alebo iný územný celok podporuje presadzovanie svojich zámerov. Formy dotácií Formy a spôsoby poskytovania dotácií môžu byť rôznorodé, spravidla ich členíme na priame a nepriame. Priame dotácie znamenajú prísun peňažných prostriedkov do podniku. Môže ísť o: – príspevky pri rozbehu podnikania, – cenové […]

Čítať viac
Eurofondy

Fondy V rokoch 2007 – 2013 majú aj podnikateľské subjekty možnosť získať podporu z európskych fondov na svoje projekty z rôznych oblastí. Národný strategický referenčný rámec je základným programovým dokumentom definujúcim použitie fondov EÚ v programovacom období 2007-2013. Rámec definuje národné priority, ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Prostredníctvom jedenástich operačných programov […]

Čítať viac
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

Národná agentúra NARMSP podporuje rast a rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku s cieľom posilniť konkurencieschopnosť sektorov rámci spoločného trhu Európskej unii a na trhoch tretích krajín. Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej len NARMSP) vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou Európskej únie a vlády SR. Podporuje rozvoj a rast malého […]

Čítať viac
Zdroje a proces financovania malých a stredných podnikov na území Slovenskej republiky

Zdroje financovania Dôležitou úlohou každého podnikateľa je získať toľko kapitálu (zdrojov), koľko potrebuje. Pritom platí pravidlo, že dlhodobé aktíva (dlhodobý hmotný, nehmotný, finančný majetok) by mali byť financované dlhodobými zdrojmi a krátkodobé aktíva ako zásoby a pohľadávky by mali byť financované krátkodobými zdrojmi, napr. krátkodobými úvermi. Podnikateľ by si mal položiť niekoľko základných otázok a […]

Čítať viac
Rizikový kapitál

Kapitál Neexistuje,žiadna medzinárodne akceptovaná definícia. Často sa používajú pojmy rizikový a rozvojový kapitál (RK) tento kapitál predstavuje strednodobý a dlhodobý externý zdroj financovania podnikateľskej činnosti. Rizikový kapitál je prostriedok pre financovanie zahájenia činnosti spoločnosti, jej rozvoja alebo expanzie, kedy investor rizikového kapitálu nadobúda dohodnutý podiel na vlastnom imaní spoločnosti za poskytnutie určitého objemu finančného kapitálu. […]

Čítať viac
Externé zdroje financovania

Na financovanie podnikových aktivít sa často využívajú externé zdroje. Za externé zdroje financovania sa považujú všetky zdroje, ktoré do podniku prichádzajú zvonka od iných subjektov a to bez ohľadu na to či ide o majiteľa, iné podniky, banky, poisťovne alebo dokonca štát. Externé zdroje financovania • Vklad majiteľa – základným externým zdrojom, ktorým podnik získava […]

Čítať viac
Finančné zdroje malých a stredných podnikov

Zdroje v malých a stredných podnikoch V malých a stredných podnikoch sa financovanie orientuje na využitie všetkých dostupných zdrojov, pretože trpia chronickým nedostatkom kapitálu. Majú tiež obmedzený prístup k niektorým finančným zdrojom, predovšetkým kvôli vysokej rizikovosti a ich krátkej životnosti. Na prelome tisícročí bolo financovanie a absencia možností financovania malých a stredných podnikov jednou z […]

Čítať viac
Cieľe a funkcie malých a stredných podnikov

Malé a stredné podniky sa sústreďujú prevažne na dosiahnutie dvoch druhov cieľov: 1. Ciele orientované na zisk – podniky sa zameriavajú na dosiahnutie čo najväčšieho zisku v čo najkratšej dobre, 2. Ciele orientované primárne na trh a až sekundárne na ziskovosť – prvoradým cieľom podniku je dosiahnutie určitého podielu na trhu a z toho vyplývajúci […]

Čítať viac